A ile MesleklerMeslekler Sözlüğü

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Nedir? Ne İş Yapar?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Nedir? Ne İş Yapar? Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) görev tanımı nedir? Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek kodu nedir?

Alan Şefi (Mesleki ve Teknik Eğitim) Meslek Tanımı :
Mesleki ve teknik eğitim kurumları bünyesinde sorumlu olduğu bölümün amaçlarına uygun olarak işleyişinden okul müdürüne karşı sorumlu olan kişidir.

Alan Şefi (Mesleki ve Teknik Eğitim) Meslek Kodu : 2359.01

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Alan Şefi (Mesleki ve Teknik Eğitim) Görev ve İşlem Basamakları :

Alan Şefi (Mesleki ve Teknik Eğitim), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumluluğundaki bina, eşya, makine-teçhizatın ve diğer taşınırların kullanıma hazır halde bulunmasını sağlamak, öğrencilerin kullanacakları her türlü aleti ilgili öğretmenin rehberliği ve sorumluluğunda imza karşılığı, kişilere ya da gruplara teslim etmek,

b) Öğretmenler tarafından tutulan ders defteri, devam çizelgeleri ile yoklama fişlerinin zamanında yönetime verilmesini sağlamak,

c) İş kazalarına, meslek hastalıklarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemleri alınmasını, bunların ilgililerce aksatılmadan ve sürekli olarak uygulanmasını sağlamak,

d) Sorumluluğundaki birim ile ilgili yazışmaları yapmak, belge ve defterleri tutmak,

e) Öğretim yılı başında birim personeli arasında iş bölümü yapmak ve onay için kurum müdürlüğüne sunmak,

f) Programdaki konuların yeterince işlenip işlenmediğini, bu konulardaki bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılıp kazandırılmadığını izlemek, eğitim-öğretimin etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

g) Döner sermaye işletmesi mal ve hizmet üretim çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda plânlamak ve yürütmek,

h) Uygulamalı öğretimde, öğrencilere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını, çalışmaların belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini, teorik bilgilerin verilmesini ve öğrenci/kursiyerlerin bu yöndeki bilgilerinin yoklanmasını sağlamak, temel işlemlerin uygulamalı olarak yapılmasını sağlamak,

i) Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ve teknisyenler ile zümre toplantıları yapmak, alınan kararları müdürün onayına sunmak,

j) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin öğretmenlerce izlenmesini, uygun olanların öğrencilere zamanında aktarılmasını sağlamak,

k) Çevredeki iş ve hizmet kurumları ile bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunmak,

l) Öğretmen, öğrencilerin meslekî fuar, sergi ve seminerlere katılmalarını teşvik etmek,

m) Öğretim yılı sonunda öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile teknisyenlerin görüşlerini alarak birimi ile ilgili eğitim-öğretimde ulaşılan sonuçları, yapılan iş, üretim ve hizmetleri, gelecek öğretim yılında alınması gerekli önlem ve ihtiyaçları belirten bir rapor hazırlamak,

n) Temrin uygulamalarında eğitim-öğretimi geliştirecek ders araç-gerecinin yapılmasını ve mevcutların onarımını sağlamak,

o) Öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirlemek, ilgili sektörün beklentileri ile sektörde meydana gelen gelişmeleri izlemek, varsa programlara yansıtılması gereken hususların alan zümrelerinde görüşülmesini sağlamak,

p) Her hangi bir iş kazası olması durumunda, usulüne uygun olarak rapor hazırlamak, müdüre sunmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir